علی اكبر دهقان
درباره شرکت

id : 73431
نام : علی اكبر دهقان
پروانه بهره برداری : 8318
تلفن کارخانه : 3517215154
تلفن دفتر مرکزی : 3517215154
آدرس کارخانه : یزد بلوارآزادگان كوچه61خیابان سرافراز
آدرس دفتر مرکزی : بلوارآزادگان كوچه 61 خیابان سرافراز

خم كاری ورق

علی اكبر دهقان

_ : عدد

قرقره فلزی كابل

علی اكبر دهقان

_ : عدد

قالب شكل دهی ورق یا برش ورق

علی اكبر دهقان

_ : عدد