صنایع شیرپاستوریزه واستریلیزه یزد «ایساتیس»
درباره شرکت

id : 73347
نام : صنایع شیرپاستوریزه واستریلیزه یزد «ایساتیس»
پروانه بهره برداری : 7816
تلفن کارخانه : 7272163-7
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزد شهرك صنعتی خضرآباد فازیك 24متری اول
آدرس دفتر مرکزی : null

شیرپاستوریزه

صنایع شیرپاستوریزه واستریلیزه یزد «ایساتیس»

_ : عدد

شیراسترلیزه

صنایع شیرپاستوریزه واستریلیزه یزد «ایساتیس»

_ : عدد

شیرطعم دار

صنایع شیرپاستوریزه واستریلیزه یزد «ایساتیس»

_ : عدد

ماست پاستوریزه

صنایع شیرپاستوریزه واستریلیزه یزد «ایساتیس»

_ : عدد

ماست میوه وغیره

صنایع شیرپاستوریزه واستریلیزه یزد «ایساتیس»

_ : عدد

دوغ بدون گاز

صنایع شیرپاستوریزه واستریلیزه یزد «ایساتیس»

_ : عدد

خامه پاستوریزه

صنایع شیرپاستوریزه واستریلیزه یزد «ایساتیس»

_ : عدد

پنیرطعم دار

صنایع شیرپاستوریزه واستریلیزه یزد «ایساتیس»

_ : عدد

خامه استرلیزه

صنایع شیرپاستوریزه واستریلیزه یزد «ایساتیس»

_ : عدد