صالح بسپار
درباره شرکت

id : 73316
نام : صالح بسپار
پروانه بهره برداری : 125 / 13716
تلفن کارخانه : 7272758-9
تلفن دفتر مرکزی : 44214826-44214827
آدرس کارخانه : یزدشهرك صنعتی فازاول بیست وچهارمتری ششم
آدرس دفتر مرکزی : تهران بلوارمرزداران خ ایثارنبش خرمرودی پ598

ژله كابل

صالح بسپار

_ : عدد