آبان طب آپادانا
درباره شرکت

id : 3983
نام : آبان طب آپادانا
پروانه بهره برداری : 711/82245
تلفن کارخانه : 3195123151
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 1641متری جنوب میدان قائم دولت آباد درامتداد جاده به سمت اصفهان ودرعمق 51متری غرب جاده مذكور1
آدرس دفتر مرکزی : خ هشت بهشت غربی كوچه 21 ساختمان اریا واحد 6

تخت بستری سه شكن الكتریكی

آبان طب آپادانا

4700 : تن

تخت بستری اطفال

آبان طب آپادانا

3000 : تن

برانكارد چرخ دار

آبان طب آپادانا

9410 : تن

چراغ های سیالیتیك اتاق عمل

آبان طب آپادانا

372500 : مترمربع

تخت بستری سه شكن الكتریكی

آبان طب آپادانا

1000000 : عدد

تخت بستری اطفال

آبان طب آپادانا

300000 : مترمربع

برانكارد چرخ دار

آبان طب آپادانا

1000 : تن

ترالی

آبان طب آپادانا

1000 : تن