شركت پترو صنعت روانكار خاورمیانه
درباره شرکت

id : 73278
نام : شركت پترو صنعت روانكار خاورمیانه
پروانه بهره برداری : 19471/31
تلفن کارخانه : 3526322316
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده سنتو 511 متر مانده به پلیس راه اشكذر
آدرس دفتر مرکزی : 511 متر مانده به پلیس راه اشكذر

روغن موتور (تصفیه اول)

شركت پترو صنعت روانكار خاورمیانه

_ : عدد

روغن صنعتی عملیات حرارتی (تصفیه اول)

شركت پترو صنعت روانكار خاورمیانه

_ : عدد

روغن روانكار صنعتی (تصفیه اول)

شركت پترو صنعت روانكار خاورمیانه

_ : عدد

روغن دنده خودرو (تصفیه اول)

شركت پترو صنعت روانكار خاورمیانه

_ : عدد

روغن دنده صنعتی (تصفیه اول)

شركت پترو صنعت روانكار خاورمیانه

_ : عدد

روغن انتقال حرارت (تصفیه اول)

شركت پترو صنعت روانكار خاورمیانه

_ : عدد

روغن صنعتی ماشینكاری و برشكاری (تصفیه اول)

شركت پترو صنعت روانكار خاورمیانه

_ : عدد

روغن صنعتی برای مصارف عمومی (تصفیه اول)

شركت پترو صنعت روانكار خاورمیانه

_ : عدد

ضد یخ

شركت پترو صنعت روانكار خاورمیانه

_ : عدد

مایع ترمز

شركت پترو صنعت روانكار خاورمیانه

_ : عدد