ساخت تجهیزات برقی ضمیران طباع
درباره شرکت

id : 73166
نام : ساخت تجهیزات برقی ضمیران طباع
پروانه بهره برداری : 125/25226
تلفن کارخانه : 3517272293
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزد شهرك صنعتی بلواراقاقیا 24متری نرگس
آدرس دفتر مرکزی : null

كلیدهای دژنكتور فشارمتوسط وقوی

ساخت تجهیزات برقی ضمیران طباع

_ : عدد