حسن شاكرخویدكی
درباره شرکت

id : 73129
نام : حسن شاكرخویدكی
پروانه بهره برداری : 13482/125
تلفن کارخانه : 8221777
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزدبلوارشهیددشتی بعدازكوچه115
آدرس دفتر مرکزی : null

قند كله وحبه ازشكر

حسن شاكرخویدكی

_ : عدد

نبات

حسن شاكرخویدكی

_ : عدد