تولیدی تجهیزات فروشگاهی پردیس
درباره شرکت

id : 72957
نام : تولیدی تجهیزات فروشگاهی پردیس
پروانه بهره برداری : 1425
تلفن کارخانه : 7272316
تلفن دفتر مرکزی : 7272755
آدرس کارخانه : یزدشهرك صنعتی خ ابریشم بلوارنارون بلواراقاقیاك1سمت راست
آدرس دفتر مرکزی : null

قطعات وتجهیزات برودتی یاانجماد

تولیدی تجهیزات فروشگاهی پردیس

_ : عدد

قفسه فلزی

تولیدی تجهیزات فروشگاهی پردیس

_ : عدد