تولیدی افراشیمی یزد
درباره شرکت

id : 72945
نام : تولیدی افراشیمی یزد
پروانه بهره برداری : 125/1175
تلفن کارخانه : 3517261751
تلفن دفتر مرکزی : 3517261751
آدرس کارخانه : بلواراقاقیا 24متری زیتون
آدرس دفتر مرکزی : همافر انتهای خ ایمان