توسعه صنعت وتراش میلادگستر یزد
درباره شرکت

id : 72939
نام : توسعه صنعت وتراش میلادگستر یزد
پروانه بهره برداری : 4142 / 125
تلفن کارخانه : 3517253558
تلفن دفتر مرکزی : 3517243129
آدرس کارخانه : فاز 2 ، بلوار سرو ، میدان سرو ، بریدگی اول ، سمت چپ
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی یزد فاز 3 میدان رز بلوار ارغوان

كوچ رل كاغذ سازی

توسعه صنعت وتراش میلادگستر یزد

_ : عدد

رول پیچ كاغذ سازی

توسعه صنعت وتراش میلادگستر یزد

_ : عدد

سایز پرس كاغذ سازی

توسعه صنعت وتراش میلادگستر یزد

_ : عدد

پرس كاغذ سازی

توسعه صنعت وتراش میلادگستر یزد

_ : عدد

فوردینیر كاغذ سازی

توسعه صنعت وتراش میلادگستر یزد

_ : عدد

هدباكس كاغذ سازی

توسعه صنعت وتراش میلادگستر یزد

_ : عدد

تیكنر های كاغذ سازی

توسعه صنعت وتراش میلادگستر یزد

_ : عدد

اسكرین كاغذ سازی

توسعه صنعت وتراش میلادگستر یزد

_ : عدد

سپراتور كاغذ سازی

توسعه صنعت وتراش میلادگستر یزد

_ : عدد

ریفاینر كاغذ سازی

توسعه صنعت وتراش میلادگستر یزد

_ : عدد

كلینر كاغذ سازی

توسعه صنعت وتراش میلادگستر یزد

_ : عدد

پالپر كاغذ سازی

توسعه صنعت وتراش میلادگستر یزد

_ : عدد