پارس شار بارز
درباره شرکت

id : 72794
نام : پارس شار بارز
پروانه بهره برداری : 125/35822
تلفن کارخانه : 3537272111
تلفن دفتر مرکزی : 3517272111
آدرس کارخانه : بلواراقاقیا، 24 متری گلایل
آدرس دفتر مرکزی : یزدشهرك صنعتی یزدفازدوم برق والكترونیك بلواراقاقیا24متری گلایول