بی بی فاطمه ملك
درباره شرکت

id : 72781
نام : بی بی فاطمه ملك
پروانه بهره برداری : 125/21515
تلفن کارخانه : 8242493
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزد بلوارآیت ا111 خامنه ای ك حجاب
آدرس دفتر مرکزی : null

بسته بندی قند

بی بی فاطمه ملك

_ : عدد

بسته بندی شكر

بی بی فاطمه ملك

_ : عدد