صنایع الكترونیك صباپویامیبد
درباره شرکت

id : 72421
نام : صنایع الكترونیك صباپویامیبد
پروانه بهره برداری : 35463
تلفن کارخانه : 3527721949
تلفن دفتر مرکزی : 9121579762
آدرس کارخانه : یزد میبد خ 22بهمن بالاترازپل خانقاه
آدرس دفتر مرکزی : null

دستگاه امپلی فایر دستگاه تقویت صدا

صنایع الكترونیك صباپویامیبد

_ : عدد