علی محمد درویش علی
درباره شرکت

id : 72175
نام : علی محمد درویش علی
پروانه بهره برداری : 46766/1319331
تلفن کارخانه : 3525247419
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزدمهریز شهرك زارعین خ سلمان
آدرس دفتر مرکزی : null

خوراك اماده دام

علی محمد درویش علی

_ : عدد

خوراك اماده طیوروغیره

علی محمد درویش علی

_ : عدد