نساجی زر تابان كاشان-شركت
درباره شرکت

id : 3852
نام : نساجی زر تابان كاشان-شركت
پروانه بهره برداری : 711/42137
تلفن کارخانه : 3622761811
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : آران و بید گل منطقه صنعتی هلال بلوار ش 1
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

نخ نیمه فاستونی سمی ورستد

نساجی زر تابان كاشان-شركت

4500 : تن

فرش ماشینی

نساجی زر تابان كاشان-شركت

5000 : تن