صنایع الكترونیك آوای تفت
درباره شرکت

id : 71858
نام : صنایع الكترونیك آوای تفت
پروانه بهره برداری : 21131/1319475
تلفن کارخانه : 3526234117
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزدتفت منطقه صنعتی قدس ك كارودانش6 پ5
آدرس دفتر مرکزی : null

بلندگو

صنایع الكترونیك آوای تفت

_ : عدد