یكتاجوانه
درباره شرکت

id : 71654
نام : یكتاجوانه
پروانه بهره برداری : 12437
تلفن کارخانه : 3523623621
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزداشكذرمنطقه صنعتی نیكو
آدرس دفتر مرکزی : null

ماكارونی

یكتاجوانه

_ : عدد

بسته بندی مواداردی

یكتاجوانه

_ : عدد

پودردسر

یكتاجوانه

_ : عدد