علی محمد دهقانی اشكذری
درباره شرکت

id : 71547
نام : علی محمد دهقانی اشكذری
پروانه بهره برداری : 6156/1312564
تلفن کارخانه : 3523623634
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزد اشكذر نرسیده به پلیس راه منطقه صنعتی
آدرس دفتر مرکزی : null

بسته بندی قیر

علی محمد دهقانی اشكذری

_ : عدد