پالایش روغن استدن یزد
درباره شرکت

id : 71395
نام : پالایش روغن استدن یزد
پروانه بهره برداری : 57742/1319738
تلفن کارخانه : 3523621267
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزد صدوق علی آبادرستاق جاده كوره ها
آدرس دفتر مرکزی : null

تصفیه روغن سوخته

پالایش روغن استدن یزد

_ : عدد

بلندینگ وبسته بندی روغن موتور

پالایش روغن استدن یزد

_ : عدد

بلندینگ وبسته بندی روغن هیدرولیك

پالایش روغن استدن یزد

_ : عدد

مكمل سوخت

پالایش روغن استدن یزد

_ : عدد

هیدروكربورهای حاصل ازتصفیه روغن سوخته

پالایش روغن استدن یزد

_ : عدد

هیدروكربورازضایعات پالایشگاهی وپتروشیمی

پالایش روغن استدن یزد

_ : عدد