كارخانجات تولیدی لامپ بسیار كم مصرف بهنور یزد
درباره شرکت

id : 71276
نام : كارخانجات تولیدی لامپ بسیار كم مصرف بهنور یزد
پروانه بهره برداری : 7882/1323415
تلفن کارخانه : 3527274686
تلفن دفتر مرکزی : 3527272813
آدرس کارخانه : بلوار كاج
آدرس دفتر مرکزی : یزد خیابان مطهری كارخانه فناوری اقبال واحد3115

لامپ ها با كاربردهای خاص

كارخانجات تولیدی لامپ بسیار كم مصرف بهنور یزد

_ : عدد

چراغ های LED دار

كارخانجات تولیدی لامپ بسیار كم مصرف بهنور یزد

_ : عدد

لامپ سیگنال

كارخانجات تولیدی لامپ بسیار كم مصرف بهنور یزد

_ : عدد

لامپ خودرو

كارخانجات تولیدی لامپ بسیار كم مصرف بهنور یزد

_ : عدد

دیود نوری (LED)

كارخانجات تولیدی لامپ بسیار كم مصرف بهنور یزد

_ : عدد