واسكازین ایمن دنده
درباره شرکت

id : 71162
نام : واسكازین ایمن دنده
پروانه بهره برداری : 29191
تلفن کارخانه : 8134383453
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار یكم خیابان هفده هم
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی بوعلی بلوار اول خیابان 17

روغن موتور (تصفیه اول)

واسكازین ایمن دنده

_ : عدد

سیالات هیدرولیك صنعتی (تصفیه اول)

واسكازین ایمن دنده

_ : عدد

گریس پایه كلسیم

واسكازین ایمن دنده

_ : عدد

گریس پایه سدیم

واسكازین ایمن دنده

_ : عدد

روغن دنده خودرو (تصفیه اول)

واسكازین ایمن دنده

_ : عدد

ضد یخ

واسكازین ایمن دنده

_ : عدد