شیرین طبخ
درباره شرکت

id : 71924
نام : شیرین طبخ
پروانه بهره برداری : 36851
تلفن کارخانه : 8134383247
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار یكم خیابان سیزدهم شركت شیرین طبخ
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی بوعلی بلوار یكم خ سیزدهم شركت شیرین طبخ