سایدون صنعت آریا
درباره شرکت

id : 71893
نام : سایدون صنعت آریا
پروانه بهره برداری : 21953
تلفن کارخانه : 8114383212
تلفن دفتر مرکزی : 8114383212
آدرس کارخانه : بلوار یكم، خیابان دهم، قطعه 418
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی بو علی- بلوار یكم - خ1 دهم - شركت ایركا الكترونیك باختر - ق

موتورهای برقی پله ای

سایدون صنعت آریا

_ : عدد

پتانسیومتر

سایدون صنعت آریا

_ : عدد