امیر و مجید رخشانی
درباره شرکت

id : 71762
نام : امیر و مجید رخشانی
پروانه بهره برداری : 74936/1337351
تلفن کارخانه : 8134262236
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده كرمانشاه اول یكن آباد
آدرس دفتر مرکزی : جاده كرمانشاه ابتدای جاده كرمانشاه