عبداله زندی
درباره شرکت

id : 71599
نام : عبداله زندی
پروانه بهره برداری : 8196
تلفن کارخانه : 8132247111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان دوم
آدرس دفتر مرکزی : خ اراك كوچه اداره پست

روغن موتور (تصفیه اول)

عبداله زندی

_ : عدد

روغن دنده خودرو (تصفیه اول)

عبداله زندی

_ : عدد