عایق اخگر بام
درباره شرکت

id : 71467
نام : عایق اخگر بام
پروانه بهره برداری : 41163/1313611
تلفن کارخانه : 8112674184
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی ویان خیابان ششم قطعه191
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی ویان خیابان چهاردهم

عایق های رطوبتی

عایق اخگر بام

_ : عدد