امیر ظهیرنیا
درباره شرکت

id : 71112
نام : امیر ظهیرنیا
پروانه بهره برداری : 49949/1319412
تلفن کارخانه : 9188181619
تلفن دفتر مرکزی : 1811-4224376
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی بهاران قطعه 122
آدرس دفتر مرکزی : بلوار كاشانی كوچه جلالی پ 37

روغن الیف

امیر ظهیرنیا

_ : عدد

تینر روغنی

امیر ظهیرنیا

_ : عدد

پرایمر

امیر ظهیرنیا

_ : عدد