صنایع غذائی صافی صفای سیلك
درباره شرکت

id : 3556
نام : صنایع غذائی صافی صفای سیلك
پروانه بهره برداری : 31976
تلفن کارخانه : 3154759121
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار تولید پلاك 343
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی سلیمان بیدگلی بلوار تولید پلاك 343

روغن خام پسته

صنایع غذائی صافی صفای سیلك

12000 : تن

روغن خام دانه كدو

صنایع غذائی صافی صفای سیلك

6000 : تن

روغن خام فندق

صنایع غذائی صافی صفای سیلك

2154 : تن

روغن مایع كلزا

صنایع غذائی صافی صفای سیلك

1564 : تن

روغن مایع آفتابگردان

صنایع غذائی صافی صفای سیلك

40 : تن

روغن مایع كنجد

صنایع غذائی صافی صفای سیلك

8150 : تن

روغن مایع بادام

صنایع غذائی صافی صفای سیلك

19800 : تن

روغن مایع گردو

صنایع غذائی صافی صفای سیلك

2400 : تن

روغن مایع بادام زمینی

صنایع غذائی صافی صفای سیلك

600 : تن