سیناریس كاشان-شركت
درباره شرکت

id : 3519
نام : سیناریس كاشان-شركت
پروانه بهره برداری : 711/73681
تلفن کارخانه : 13622759711-3
تلفن دفتر مرکزی : 3614447324
آدرس کارخانه : اران وبیدگل شهرك صنعتی سلیمان صباحی بلوار3 فرعی 5 پ 615 و 617
آدرس دفتر مرکزی : كاشان دروازه دولت 1

نخ نیمه فاستونی سمی ورستد

سیناریس كاشان-شركت

100 : تن

رنگرزی الیاف

سیناریس كاشان-شركت

30 : تن

تاپس اكریلیك

سیناریس كاشان-شركت

150 : تن