غزل الكترونیك گیلان منطقه آزاد انزلی
درباره شرکت

id : 68658
نام : غزل الكترونیك گیلان منطقه آزاد انزلی
پروانه بهره برداری : 34831
تلفن کارخانه : 1344415226
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان نیلوفر،روبروی خیابان اركیده، پلاك 11
آدرس دفتر مرکزی : حسن رود شهرك صنعتی شماره 1 بندر انزلی - خیابان نیلوفر پلاك 11

آمپلی فایر اجتماعات

غزل الكترونیك گیلان منطقه آزاد انزلی

_ : عدد

آمپلی فایر دستی

غزل الكترونیك گیلان منطقه آزاد انزلی

_ : عدد