راك پیوند صنعت اروند
درباره شرکت

id : 68512
نام : راك پیوند صنعت اروند
پروانه بهره برداری : 47737
تلفن کارخانه : 6153312697
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : NULL
آدرس دفتر مرکزی : منطقه آزاد اروند سایت صنعتی خرمشهر جنب نیروگاه برق

اتصالات لوله از فلزات آهنی

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

فلنج فلزی غیر خودرویی

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

قطعات كمپرسورها

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

مجموعه نازل سوخت گیری CNG

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

تله بخار

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

شیر خلاء شكن

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

شیرآلات پنوماتیك

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

شیرآلات دروازه ای

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

شیرآلات توپی

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

شیرآلات یك طرفه

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

عملگر پنوماتیكی شیر صنعتی

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

عملگر هیدرولیكی شیر صنعتی

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

عملگر الكتریكی شیر صنعتی

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

حسگر دما ترموكوپل

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

حسگرفشار دیافراگمی

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

كنترل كننده پنوماتیكی

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

كنترل كننده الكترونیكی

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

ترانسمیتر سطح ضد انفجار

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

ترانسمیتر فلو ضد انفجار

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

ترانسمیتر فشار ضد انفجار

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

ترانسمیتر دما ضد انفجار

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد

آنالیزور غلظت و دمای گاز

راك پیوند صنعت اروند

_ : عدد