رشد صنعت كویر-شركت
درباره شرکت

id : 3479
نام : رشد صنعت كویر-شركت
پروانه بهره برداری : 711/36471
تلفن کارخانه : 3622759961
تلفن دفتر مرکزی : 3622759961
آدرس کارخانه : ج قدیم آران وبیدگل روبه روی پمپ بنزین1
آدرس دفتر مرکزی : آران و بیدگل بلوار شهیدانی اربابی روبروی پمپ بنزین 1

مخازن ثابت-تانكروكانتینرهای فلزی

رشد صنعت كویر-شركت

3500 : تن

قالب فلزی بروش ماشینكاری

رشد صنعت كویر-شركت

3000 : تن