كریم صادقی
درباره شرکت

id : 66712
نام : كریم صادقی
پروانه بهره برداری : 2831
تلفن کارخانه : 8646262366
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : روستای چقا سیف الدین،خیابان صنعتگران
آدرس دفتر مرکزی : روستای چقا سیف الدین

كود پاش

كریم صادقی

_ : عدد

مرزبند زمین های كشاورزی

كریم صادقی

_ : عدد

كلتیواتور

كریم صادقی

_ : عدد

بذرپاش (بذركار)

كریم صادقی

_ : عدد

سیب زمینی كار

كریم صادقی

_ : عدد

بذرپاش كودكار

كریم صادقی

_ : عدد

سم پاش موتوری

كریم صادقی

_ : عدد

خرمنكوب

كریم صادقی

_ : عدد

ماشین برداشت سیب زمینی

كریم صادقی

_ : عدد

دستگاه كاه جمع كن

كریم صادقی

_ : عدد

خاك ورز كشاورزی

كریم صادقی

_ : عدد