تعاونی ماشین ابزار نوده
درباره شرکت

id : 66541
نام : تعاونی ماشین ابزار نوده
پروانه بهره برداری : 12212
تلفن کارخانه : 27413216
تلفن دفتر مرکزی : 8627413216
آدرس کارخانه : آشتیان-روستای نوده
آدرس دفتر مرکزی : آشتیان - كد پستی 39661