صنایع ابداع اراك
درباره شرکت

id : 66195
نام : صنایع ابداع اراك
پروانه بهره برداری : 8423
تلفن کارخانه : 21-34131417
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : اراك-شهرك صنعتی اراك(شماره1)-خیابان نوآوران
آدرس دفتر مرکزی : 1

قطعات ادوات كشاورزی

صنایع ابداع اراك

_ : عدد