مقدس بیدآبادی - محسن
درباره شرکت

id : 3186
نام : مقدس بیدآبادی - محسن
پروانه بهره برداری : 6389
تلفن کارخانه : 3381496
تلفن دفتر مرکزی : 9133135991
آدرس کارخانه : اصفهان خ چهارباغ پایین ج ك حاج رسولیهاپ 1128
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

چمن زنها

مقدس بیدآبادی - محسن

500 : تن