محمود زاده - محمود
درباره شرکت

id : 3122
نام : محمود زاده - محمود
پروانه بهره برداری : 21559
تلفن کارخانه : 5721484-5
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : منطقه صنتی پایگاه هشتم شكاری خ 1بین فرعی6و7ش313
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

چرخ حمل باردستی

محمود زاده - محمود

2500 : تن

چرخ باردستیدوچرخ

محمود زاده - محمود

5000 : تن

چرخ باردستی چهارچرخ

محمود زاده - محمود

37500 : تن

جعبه فلزی

محمود زاده - محمود

50000 : تن

پالت فلزی

محمود زاده - محمود

3000 : تن

نردبان فلزی

محمود زاده - محمود

2700 : تن