صنعتی خزر الكتریك
درباره شرکت

id : 63281
نام : صنعتی خزر الكتریك
پروانه بهره برداری : 52311
تلفن کارخانه : 9111112582
تلفن دفتر مرکزی : 1213252112
آدرس کارخانه : میدان صنعت - ?وچه شقایق - ?وچه گلایل- قطعه D1
آدرس دفتر مرکزی : آمل میدان هزار سنگر ساختمان خزر الكتریك

ماشین الات تولیدخوراك دام وطیور

صنعتی خزر الكتریك

_ : عدد

تولید ماشین الات كودازفضله مرغ

صنعتی خزر الكتریك

_ : عدد

ماشین الات پرورش ماهی

صنعتی خزر الكتریك

_ : عدد