رضا كیانی
درباره شرکت

id : 63195
نام : رضا كیانی
پروانه بهره برداری : 111/1/228114
تلفن کارخانه : 1143115468
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان دریا- كوچه ورزش
آدرس دفتر مرکزی : دابودشت خیابان دریا كوچه ورزش