متین كیمیا - شركت
درباره شرکت

id : 2965
نام : متین كیمیا - شركت
پروانه بهره برداری : 26692
تلفن کارخانه : 5723535-9
تلفن دفتر مرکزی : 2188175831
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی جی انتهای خ 3 فرعی 33 المثنی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك قدس بلواردریا خ رامشه توحید5غربی پ18

قطعات پلاستیكی تزریقی

متین كیمیا - شركت

1000 : تن

محصولات لاستیكی تمام شدهfinished - rubber

متین كیمیا - شركت

400 : تن