متقی زاده-احمدعلی
درباره شرکت

id : 2961
نام : متقی زاده-احمدعلی
پروانه بهره برداری : 11697
تلفن کارخانه : 5721122
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی جی خ 4 فرعی 1 پ 16 مختصات y:3614799 1 x:579945
آدرس دفتر مرکزی : null

دوشاخه وسیم رابط

متقی زاده-احمدعلی

4000 : تن