آلفا صنعت آسیا
درباره شرکت

id : 63136
نام : آلفا صنعت آسیا
پروانه بهره برداری : 111/1/311531
تلفن کارخانه : 1213252112
تلفن دفتر مرکزی : 1213252116
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی بابكان
آدرس دفتر مرکزی : امل میدان هزار سنگر ساختمان خزر الكتریك

قطعات ادوات كشاورزی

آلفا صنعت آسیا

_ : عدد

الواتورها

آلفا صنعت آسیا

_ : عدد

ماشین الات تولیدخوراك دام وطیور

آلفا صنعت آسیا

_ : عدد