گلزارقهجاورستانی - قربانعلی
درباره شرکت

id : 2896
نام : گلزارقهجاورستانی - قربانعلی
پروانه بهره برداری : 16596
تلفن کارخانه : 9133112278
تلفن دفتر مرکزی : 2285451
آدرس کارخانه : اتوبان فرودگاه مزرعه سلیمانیه بازرسی فرودگاه اصفهان511مت
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

شستشو ودانه بندی شن وماسه

گلزارقهجاورستانی - قربانعلی

2500000 : عدد