كتابی - مسعود ومحمدواحمدرضا وعلی وعمادزاده-منصوره
درباره شرکت

id : 2773
نام : كتابی - مسعود ومحمدواحمدرضا وعلی وعمادزاده-منصوره
پروانه بهره برداری : 7739
تلفن کارخانه : 5724881
تلفن دفتر مرکزی : 9131153511
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی جی خ 9 پ اول
آدرس دفتر مرکزی : منطقه صنعتی پایگاه هشتم شكاری خ 9

ظروف یكبارمصرف كاغذی

كتابی - مسعود ومحمدواحمدرضا وعلی وعمادزاده-منصوره

3000 : تن