كاظمی - ابراهیم
درباره شرکت

id : 2755
نام : كاظمی - ابراهیم
پروانه بهره برداری : 51825
تلفن کارخانه : 7712882
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : اصفهان خ خرم شترگلوی 2
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

گاواهن

كاظمی - ابراهیم

2450 : تن

مته آهن

كاظمی - ابراهیم

5000 : عدد

مرزكش

كاظمی - ابراهیم

5000 : عدد

نهركن

كاظمی - ابراهیم

5000 : عدد

مرزكش

كاظمی - ابراهیم

10000 : دستگاه