مهندسی آب رایان
درباره شرکت

id : 61645
نام : مهندسی آب رایان
پروانه بهره برداری : 32623
تلفن کارخانه : 1333626945
تلفن دفتر مرکزی : 1315594981
آدرس کارخانه : جاده تهران جاده اختصاصی نیروگاه سیكل تركیبی مجتمع كارگاهی پارك علم فن آوری
آدرس دفتر مرکزی : رشت جاده تهران جاده اختصاصی سیكل تركیبی مجتمع تحقیقاتی نیمه صنعتی پارك علم و فن آوری گیلان

چوب سخت (پهن برگان)

مهندسی آب رایان

_ : عدد

چوب خشك (پهن برگ)

مهندسی آب رایان

_ : عدد

چوب خشك (سوزنی برگ)

مهندسی آب رایان

_ : عدد

فایرهیتر

مهندسی آب رایان

_ : عدد

مبدل لوله و پوسته

مهندسی آب رایان

_ : عدد

تجهیزات تصفیه فاضلاب به روش فیزیكی

مهندسی آب رایان

_ : عدد

كندانسور هیتر

مهندسی آب رایان

_ : عدد

خشك كن چوب

مهندسی آب رایان

_ : عدد

تصفیه كننده آب اسمزی معكوس پزشكی

مهندسی آب رایان

_ : عدد