فناوران نفت ابزار نقش جهان
درباره شرکت

id : 2663
نام : فناوران نفت ابزار نقش جهان
پروانه بهره برداری : 42445
تلفن کارخانه : 3115721174
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز 3
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی سگزی فاز 3 شركت فناوران نفت ابزار نقش جهان

مخازن فلزی تحت فشار غیر كروی (به جز مخازن مواد غذایی)

فناوران نفت ابزار نقش جهان

1300 : تن

پمپ بنزین جایگاه سوخت

فناوران نفت ابزار نقش جهان

40000 : عدد

كانتینر مسقف

فناوران نفت ابزار نقش جهان

7000 : تن