كیهان تجارت دایا
درباره شرکت

id : 59211
نام : كیهان تجارت دایا
پروانه بهره برداری : 36786
تلفن کارخانه : 1734722315
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 22 جاده آق قلا- منطقه قرنجیك
آدرس دفتر مرکزی : خیابان گاندی جنوبی، خیابان هفدهم، پلاك 11، طبقه اول

روغن خام سویا

كیهان تجارت دایا

_ : عدد

روغن خام آفتابگردان

كیهان تجارت دایا

_ : عدد

روغن خام كلزا

كیهان تجارت دایا

_ : عدد

روغن مایع كلزا

كیهان تجارت دایا

_ : عدد

روغن مایع آفتابگردان

كیهان تجارت دایا

_ : عدد

روغن مایع سویا

كیهان تجارت دایا

_ : عدد

روغن مایع كنجد

كیهان تجارت دایا

_ : عدد

روغن مایع پالم

كیهان تجارت دایا

_ : عدد

كنجاله سویا

كیهان تجارت دایا

_ : عدد

كنجاله آفتابگردان

كیهان تجارت دایا

_ : عدد

كنجاله كلزا

كیهان تجارت دایا

_ : عدد

روغن ذرت تصفیه شده

كیهان تجارت دایا

_ : عدد