صنایع غلطك شرق
درباره شرکت

id : 59117
نام : صنایع غلطك شرق
پروانه بهره برداری : 55175
تلفن کارخانه : 1732614616
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی گرگان 2حیدرآباد
آدرس دفتر مرکزی : گرگان شهرك صنعتی گرگان 2