دخانیات ایران
درباره شرکت

id : 59172
نام : دخانیات ایران
پروانه بهره برداری : 24182
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : گرگان ?یلومتر 28 جاده گنبد
آدرس دفتر مرکزی : null

سیگارت فیلتردار

دخانیات ایران

100 : تن

سیگارت بدون فیلتر

دخانیات ایران

45000 : تن

سیگارت فیلتردار

دخانیات ایران

10000 : تن

توتون

دخانیات ایران

_ : عدد